امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 
حسابداري واحد

- پرداخت 223 فقره انواع وام به اعضاء هيات علمي و كاركنان جمعا" به مبلع 616/126/365/14ريال
- پرداخت تعداد 76 فقره وام ضروري به مبلغ 000/050/202ريال
- پرداخت 3 فقره وام خريد خودرو به اعضاء هيات علمي به مبلغ 000/750/195ريال
- پرداخت 95 فقره وام صندوق پس انداز به اعضاء هيات علمي و كاركنان به مبلغ 000/676/606/5ريال
-پرداخت 49 فقره وام بلند مدت شامل(خريد-ساخت-رهن و تعمير )به مبلغ 646/110/542/6ريال
- پرداخت مبلغ 000/000/90ريال بابت افزايش حق عضويت به صندوق مشترك واحدها
- پرداخت مبلغ 000/000/900/1ريال بابت افزايش سپرده صندوق مشترك واحد ها
- پرداخت مبلغ 000/960/354ريال بابت سهميه سرانه به منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي
-پرداخت مبلغ 400/850/939/1 ريال بابت ساخت پروژه كتابخانه و آمفي تئاتر طبق صورت وضعيت هاي موجود
- پرداخت مبلغ 620/397/128/1ريال بابت صورت وضعيت هاي مسجد
- پرداخت مبلغ 593/221/7ريال بابت كارگاه دانشكده فني
- پرداخت مبلغ 000/470/81 ريال بابت سردرب ساختمان جديد آموزشي
- پرداخت مبلغ 250/642/35 ريال بابت ساخت سرويس هاي بهداشتي مزرعه
- پرداخت مبلغ 000/300/181ريال بابت ديوار مزرعه حضرآباد
- پرداخت مبلغ 000/600/8 ريال بابت تخته سايبان شتر مرغ مزرعه
- پرداخت مبلغ 755/487/511ريال بابت محوطه سازي طرح جامع
- پرداخت مبلغ 500/322/3 ريال بابت حوضچه پرورش ماهي
- پرداخت مبلغ 400/111/398 ريال بابت سايت پاركينگ شماره 2
- پرداخت مبلغ 000/237/90ريال بابت ساخت بوفه سايت جديد
- ذخيره هزينه هاي فرهنگي به مبلغ 000/040/315ريال
- ذخيره هزينه هاي پژوهشي به مبلغ 029/828/166/7 ريال
- خريد يك دستگاه خودرو پرايد 131 به مبلغ 000/800/88ريال
- فروش مركبات مزرعه خضرآباد از طريق مزايده 000/000/020/2ريال
- فروش خرماي مزرعه خضرآباد از طريق مزايده 000/000/170 ريال
- فروش محصولات گلخانه اي واحد مبلغ 000/000/413ريال
- فروش گوسفند دامداري مزرعه حضرآباد 800/816/28ريال
- فروش ماهي از محل پرورش ماهي به مبلغ 000/000/30ريال
- دريافت اجاره بوفه از طريق مزايده به مبلغ 000/410/20ريال
- دريافت اجاره محل از بانك دانشگاه با مجوز سازمان به مبلغ 000/000/36ريال
بازگشت