امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 

1   تعداد طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته و در دست انجام اعضاء هيئت علمي تمام‌وقت و ميزان اعتبار آن به تفكيك گروههاي آموزشي در 5 سال اخير

نام واحد : جيرفت                                                                                     نام دانشكده: ..........................

رديف

گروه آموزشي

طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته

طرح هاي پژوهشي در دست انجام

 

داخل دانشگاه

ميزان اعتبار
(ميليون ريال)

خارج دانشگاه

ميزان اعتبار
(ميليون ريال)

داخل دانشگاه

ميزان اعتبار
(ميليون ريال)

خارج دانشگاه

ميزان اعتبار
(ميليون ريال)

 
 

1

 علوم انساني

 37

000/755/831/1 

 

 

52 

000/470/790/2 

 

 

 

2

 علوم كشاورزي

22 

 500/434/125/1

 

 

20 

 000/150/360/1

 

 

 

3

 علوم پايه

14 

 000/135/773

 

 

19 

 700/339/751

 

 

 

4

 فني مهندسي

6 

 000/900/360

 

 

12 

 000/600/703

 

 

 
 
بازگشت